Başvuru

İTÜ ARI Teknokent / Hakkımızda / Başvuru

Başvuru

 Başvuru

 

İTÜ ARI Teknokent’in bünyesinde kabul edilmenin koşulu olarak şirketlerin girişimcilik, inovasyon ve AR-GE yetenekleri detaylı bir incelemeden geçmektedir.

 

Dolayısıyla bu bölgede faaliyet gösterebilen girişimci firmaların teknik ve idari yeterlilik açılarından zaten sınanmış oldukları bilinmektedir. Bu çerçevede İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren şirketlere pozitif bir ön yargı ile yaklaşılmakta, bu ön yargı şirketlere rekabet avantajı yaratmakta, ulusal ve uluslararası ilgi odağı olmalarını sağlamaktadır.
 

Genel Bilgiler

 

İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi kapsamında gerek Bölge’nin gerekse ilgili mevzuatın getirdiği avantajlardan faydalanarak faaliyet göstermek isteyen bütün girişimci firmalar,  açıklanan başvuru prosedürünü tamamlamak durumundadır.


Girişimci firmaların statüsünden, finansal kaynaklarından ve büyüklüklerinden bağımsız olarak her büyüklük ve çeşitte kurulmuş olan girişimci firmaların eşit ve objektif bir şekilde süreçleri tamamlamaları amacıyla bu süreçlerde uygulanacak prosedürler ve bu süreçlerde kullanılan formlar oluşturulmuştur.

 

Başvuru Süreci

                                                           

“İTÜ ARI Teknokent’e başvuru süreci, girişimci firmanın ön başvurusunu https://www.ariteknokent.com.tr adresi üzerinden online olarak yapmasıyla başlamaktadır. Başvuru aşamasında doldurulan formlarda girişimci firmaya ve AR-GE ve/veya Tasarım projelerine ilişkin temel bilgiler ile İTÜ ARI Teknokent’te yer almayı talep etme nedenlerinin açıklanması beklenmektedir.

 

Başvuru aşamasında doldurulan form firmanın İTÜ ARI Teknokent bünyesinde faaliyete geçmesi durumunda da en temel bilgi kaynaklarından birini oluşturmaktadır.

 

Bu nedenle başvuru formlarının incelenmesi süreci, girişimci firmalardan doğru bilgi ve verilerin eksiksiz şekilde temin edilebilmesi için İTÜ ARI Teknokent Yönetimi’nin girişimci firmalara verdiği bir danışmanlık sürecidir.

 

Başvuru aşamasında girişimci firma hakkında genel bilgiler (firmanın mevcut çalışanları, adres bilgileri, mali bilgiler vb.), firmanın geçmişte ve halihazırda yürütmekte olduğu ve İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yürütmeyi planladığı Ar-Ge ve/veya Tasarım proje bilgileri gerekli formlara aktarılır. Girişimci Firma başvuru dosyasında İTÜ ARI Teknokent’te yürütmek üzere en fazla 1 proje belirtebilir.

 

Başvuru aşamasındaki formlar tek oturumda bitirilme zorunluluğu taşımadığından ve girişimciler tarafından güncellenebildiğinden dolayı, başvuru aşamasını tamamlayan firmalar ariteknokent@ariteknokent.com.tr adresine başvurularını tamamladıklarına dair bir e-posta göndermelidirler. E-postanın İTÜ ARI Teknokent Yönetim Ofisine ulaşması ile birlikte firmanın ön başvuru incelenme süreci başlar. Bu inceleme sürecinde, bilgilerin eksiksiz ve talep edilen şekil ve içerikte olup olmadığı incelenir, gerekirse düzeltme istenir. En geç 10 gün içerisinde de süreç tamamlanır.

 

Ücretler

 

Girişimci Firmalardan esas başvuru aşamasında 8.950,00 TL+KDV başvuru ücreti alınmaktadır. Girişimci Firma’nın kuluçka firma tanımına* uygun olması durumunda başvuru ücreti 3.550,00 TL + KDV olarak alınmaktadır. Ancak İTÜ ARI Teknokent’e başvuru sürecinde sunmuş olduğunuz projenizin TÜBİTAK veya KOSGEB desteği bulunuyorsa başvurunuz İTÜ ARI Teknokent yönetimi tarafından hakem incelemesi sürecine tabi tutulmadan ilgili mevzuat kapsamında ele alınarak değerlendirme kurulu toplantısı aşamasına geçilir. Buna istinaden esas başvuru aşamasında firmadan başvuru ücreti olarak 2.450,00 TL+KDV alınmaktadır.

 

İTÜ’lü akademisyenler ve öğrenciler tarafından kurulan firmalarda ise akademisyenlerin ve öğrencilerin hisselerinin %51 ve üzeri olması durumunda başvuru ücreti alınmamaktadır.

 

*Kuluçka firma, TGB mevzuatı ve İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan firmaları ifade eder.

 

Değerlendirme Süreci

 

Hakem/Uzman Değerlendirmesi

 

Esas başvuru dosyası eksiksiz bir şekilde teslim alındıktan sonra, İTÜ ARI Teknokent Yönetimi tarafından, her girişimci firma başvurusunun gerek teknik gerekse proje planı açısından incelemek ve değerlendirmek üzere birbirinden bağımsız ve habersiz olarak, konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı, en az üç üyeli Proje Değerlendirme Komisyonuna gönderilmesi esastır. Bu sayı kuluçkaya uygun firmalar için en az 1 uzman hakem olarak yer almaktadır. Hakemler, tercihen Devlet Üniversitelerinin akademisyenleri arasından çalışma alanları incelenerek Yönetici Şirket tarafından seçilir ve seçilen hakemlere mücbir sebepler olmadıkça itiraz hakkı yoktur.

Değerlendirme yapmak üzere seçilen Hakemler hakkında firmaya bilgi verilir ve firmadan yazılı onay gelmesinin ardından dosyalar hakemlere gönderilir.

Bu aşamada Hakemler başvuru dosyalarını gerek ilgili mevzuat gerekse İTÜ ARI Teknokent Girişimci Firma Değerlendirme Kriterlerini göz önünde bulundurarak, öncelikle firmanın anlattığı projeleri detaylı olarak inceleyerek Ar-Ge ve/veya Tasarım  projelerinin içeriğini, proje için belirtilen çalışma takvimini, firmanın bu projeleri
yürütebilmesi için gerekli olan firma kaynaklarının (geçmiş proje deneyimleri, know-how, insan kaynakları, finansal kaynaklar, piyasa faaliyetleri vs.) yeterliliğini, şirket yapılanmasını ve benzer kriterlerin sağlanmasını değerlendirir.

Uzmanlar, girişimci firma ile görüşmeleri sırasında sunulan bilgiler ve kendi incelemeleri ışığında Hakem değerlendirmesini tamamlayarak İTÜ ARI Teknokent Yönetimi’ne firma ve başvurusu hakkında detaylı bir rapor sunar. Bu rapor hakemlerin girişimci firma başvurusu konusundaki görüşlerini, önerilerini ve girişimci firmanın İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki faaliyetleri
konusundaki nihai değerlendirmeyi 100 üzerinden bir puanla içerir. Girişimcilerin değerlendirme sonucu ile ilgili itirazları Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir. Yönetim Kurulu’nun vereceği karar taraflar açısından bağlayıcıdır.

 Değerlendirme Kurulu


Hakem Değerlendirme raporlarının İTÜ ARI Teknokent Yönetimi’ne ulaşmasını takiben İTÜ ARI Teknokent Yönetimi tarafından belirlenen gün ve zamanda girişimci firma yetkililerinin de davet edildiği bir Değerlendirme Kurulu toplantısı gerçekleştirilir.

Bu toplantıda, girişimci firma yöneticileri firmaları ve geçekleştirilen/gerçekleştirilmesi planlanan projeler vb. hususları açıklayan kısa bir sunum gerçekleştirerek Değerlendirme Kurulu üyelerinin sorularına cevap verirler.

Gerek ilgili mevzuat kapsamında belirtilmiş olan tanımlar ve amaçlar gerekse İTÜ ARI Teknokent girişimci firma değerlendirme kriterlerini esas alarak hareket eden Değerlendirme Kurulu;

- Girişimci firma esas başvuru dosyasını inceleyerek,
- Hakem değerlendirme raporlarını inceleyerek,
- Değerlendirme Kurulu toplantısı sırasında edindiği bilgiler sonucunda,


Girişimci firmanın İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi kapsamında faaliyeti konusunda 100 üzerinden bir değerlendirme puanı verirler.
 

 

Değerlendirme Kriterleri


İTÜ ARI Teknokent Yönetimi, İTÜ ARI Teknokent TGB‘de faaliyet göstermek üzere başvuruda bulunan girişimci firmaların mevzuata uygun faaliyetlerde bulunuyor olmalarını incelemek, değerlendirmek ve denetlemekten sorumludur.

Yeni girişimci firmanın İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer almak için başvuru işlemlerini tamamlamasını takiben girişimci firma başvuru dosyaları Hakemler ve İTÜ ARI Teknokent Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek değerlendirilir.

Bu değerlendirme sürecinde girişimci firmanın sunduğu projelerin ilgili mevzuat ve yukarıdaki kılavuzlar dâhilinde yeterince “Ar-Ge faaliyeti içeren bir Ar-Ge projesi” ve/veya “katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artıma, geliştirme ve farklılaştırmaya yönelik tasarım faaliyeti içeren bir Tasarım projesi” olarak kabul edilebilirliğinin incelenmesinin yanı sıra bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile firmanın yapısı, firma Ar-Ge ve/veya Tasarım projelerinin ekonomik ve teknolojik yönünden uygulanabilirliği, firmanın İTÜ ARI Teknokent TGB’deki faaliyetleri süresince yapmayı planladığı işbirlikleri ve girişimci firmanın sahip olduğu Ar-Ge ve/veya Tasarım bilincinin değerlendirilmesi gibi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır.

Hakemlerin ve Değerlendirme Kurulunun göz önünde bulundurduğu kriterlerin ana başlıkları şunlardır:

• Yürütülecek projelerin teknolojik yönü
• Yürütülecek projelerin ekonomik yönü
• Yürütülecek projelerin uygulanabilirliği
• Yürütülecek projelerin mevcut ihtiyaçlarla örtüşmesi
• Yürütülecek projelerin İTÜ öğretim üyeleri ve öğrencileriyle entegre edilebilirliği
• Firmanın İTÜ akademik birimleriyle ortak çalışma yapabilmesi

Tüm bunlara ek olarak başvuran firmanın genel yapısının, mali kaynaklarının, insan kaynağının İTÜ ARI Teknokent’in yapısına ve amaçlarına uygun olup olmadığı ve gerçekleştirilmesi taahhüt edilen projelerin mevcut imkanlar dahilinde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine de dikkat edilmektedir.

 

Değerlendirme Sonucu

 

Tüm değerlendirme süreci boyunca Hakemler ve Değerlendirme Kurulu, başvuran girişimci firmaların yapısını, proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin ve KDV muafiyetinin uygunluğu, Ticarileşme potansiyeli, İthal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek/ileri teknolojik ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik bilgi üretilebilecek, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge ve/veya Tasarım projesi olup olmadığı bakımından inceletilmesi ve girişimci firmanın sahip olduğu Ar-Ge ve/veya Tasarım bilincinin değerlendirilmesi gibi kriterleri göz önünde bulundurmaktadır.

Esas başvuru dosyalarının incelenmesi neticesinde hakemlerden alınan puanlarla ve Değerlendirme Kurulundan alınan puanların ortalaması hesaplanır, girişimci firmaya 100 üzerinden bir puan verilir. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan girişimci firmalar Yönetim Kurulu onayından geçerek, başvuru sıralamasındaki yerini alır. Girişimci firmalara aldıkları puan ve sıralamadaki yerleri bildirilir. Bu bildirimle beraber, eğer değerlendirme sürecinde girişimci firmayla ilgili eksik, zayıf veya geliştirilmesi gereken yönler bulunmuşsa, bu konularda da firmaya geri bildirim yapılır.

İTÜ ARI Teknokent’te kiralanabilir Ar-Ge ve/veya Tasarım alanları oluştukça bu alanlar, İTÜ ARI Teknokent Yönetimi tarafından girişimci firmaların puanları esas alınarak firmalara önerilir. Bu şekilde İTÜ ARI Teknokent Yönetimi, girişimci firmaların statüsünden, finansal kaynaklarından ve büyüklüklerinden bağımsız olarak her büyüklük ve çeşitte kurulmuş olan girişimci firmaların eşit ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini hedeflemekte; İTÜ ARI Teknokent’in ve İTÜ’nün sunmuş olduğu olanakları en iyi şekilde değerlendirebilecek firmaların bölgeye kabulünü sağlamaktadır.