ARI TTO

İTÜ ARI Teknokent / Ekosistem / ARI TTO

ARI TTO

ARI Teknoloji Transfer Ofisi

ARI Teknoloji Transfer Ofisi 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 16. Maddesi kapsamında İTÜ ARI Teknokent bünyesinde; teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi ve kümelenme çalışması konularında faaliyetleri yürütmek üzere birim olarak kurulmuştur.

ARI TTO, İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bulunun firmaların ve girişimcilerin projeleri ve diğer tüm süreçlerinde; proje teşvikleri, iş birliği faaliyetleri, akademik danışmanlık çalışmaları, fikri sınai mülkiyet hakları ve kümelenme grupları kurulmasında alanında yetkin kadrosu ile destek olmaktadır. İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren firmaların proje çıktılarının çeşitlendirilmesi ve yeni proje çalışmalarında nitelikli başvuru koşullarının sağlanması için gerekli faaliyetleri sürdürmektedir.

Türkiye’de bulunan TTO yapılarından farklı olarak herhangi bir üniversiteye bağlı olmadan kurulmuş olup bünyesinde faaliyet gösteren TGB firmalarına, yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği olanakları, organize sanayi bölgeleri ile iletişime geçirme, fikri sınai mülkiyet hakları kapsamında projelerden üretilen bilginin korunmasını sağlayarak gelir elde etme çalışmalarını 4 alt ofisi ile yürütmektedir.

ARI TTO Alt Ofisleri

 • Proje Teşvikleri Ofisi

 • Patent Ofisi

 • İşbirliği Koordinasyon Ofisi

 • Kümelenme Ofisi

Proje Teşvikleri Ofisi

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bulunan firmaların bölge içerisindeki faaliyetleri kapsamında sunmuş oldukları projelerin hibe teşvik programlarıyla buluşturulmasında firmaların proje yönetim ekibiyle koordineli çalışarak yazım ve yürütüm süreçlerinde destek olmaktadır.

Hizmet Detayları

 • Ulusal ve uluslararası destek programlarının tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Projelere fon sağlayan kurumlar ile firmalar arasında güncel bilgi akışını sağlamak
 • Destek programları ile ilgili çeşitli eğitimler ve programlar düzenleyerek bilinçlendirme düzeyine katkı sağlamak
 • Destekli projelerin başlangıçtan bitimine kadar gerekli koordinasyonu sağlayarak mental ve fiziksel süreçlerine yardımcı olmak
 • Proje fon programlarına yapılan başvurular sonucunda kabul oranının artırılmasını sağlamak

İrtibat:

E-posta: info@aritto.com.tr

Tel: +90 212 285 03 13

Patent Ofisi

Patent ofisi, İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki girişimcilere ve firmalara fikri mülkiyet farkındalığının attırılması, geliştirdikleri fikri ürünlere dair mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması ve fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirin yönetilmesi hususunda destek vermektedir.

Patent ofisi destekleri kapsamında firmalara yönelik fikri ve sınai mülkiyet hakları eğitimleri, firmanın faaliyet gösterdiği teknoloji alanında patent ön araştırmaları, patent dokümanları/raporları analizi ve fikri mülkiyet alanında firmalardan gelecek talepler doğrultusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Danışmanlık kapsamında firma taleplerine göre talep edilen teknoloji alanında patent araştırmaları yapılmakta ve bu araştırmalar raporlanmaktadır.

Patent birimi tüm bu süreç yönetiminin yanı sıra firmalara geliştirdikleri fikri ürünün katma değere dönüşmesi hususunda ticarileştirme destekleri de sağlamaktadır. Bu kapsamda aynı teknoloji sınıfında yer alan patent sahibi firmalar ile patentli teknoloji ihtiyacı olan firmalar tespit edilmekte ve ikili görüşmeler sağlanmaktadır. Ayrıca bu çalışmalar kapsamında firmalara teknoloji ticarileştirme ve patent kamu destekleri ile ilgili bilgilendirme eğitimleri düzenlenmektedir.

HİZMET DETAYLARI

1. Buluş Değerlendirme

 • Firmalar ile birebir görüşmeler.
 • Buluş bildirim değerlendirme.

2. Patent Ön Araştırma

 • Patentlenebilirlik kriterlerine göre patent taraması.

3. Patent Dökümanı Kontrol

 • Hazırlanan patent dokümanları kontrol ve görüşlerin paylaşılması.

4. Araştırma-İnceleme Raporu Analizi

 • Resmi otorite kurumlardan gelen (TürkPatent, USPTO, WIPO, EPO, JP vs.) araştırma ve inceleme raporların analizi.

5. 1602 Teşvik Programı

 • TÜBİTAK 1602 patent destek programı kapsamında bilgilendirme.

6. Fsmh Eğitimleri

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında farkındalığı arttırmaya yönelik eğitimler.

İrtibat: Özlem DURMUŞ AYDIN

E-posta: ozlem.durmuş@aritto.com.tr

Tel: +90 212 285 03 13 D: 114

İş Birliği Koordinasyon Ofisi

Teknokent firmaların bölge içi ve bölge dışı iş birlikleri başta olmak üzere üniversite sanayi iş birliği kapsamında akademik danışmanlık süreçleri, sanayi-sanayi iş birlikleri kapsamında firma buluşmaları sağlayarak bölgede yürütülen projelerin sayısını ve niteliğini arttırmak için OSB, Ar-Ge Merkezleri ile iletişim halinde olarak iş birliği süreçlerini koordine etmektedir.

Hizmet Detayları

 • Teknokent firmalarımızın projeleri kapsamında üniversite sanayi iş birliği çalışmalarını koordine etmek
 • Akademik danışman havuzu ile tüm üniversitelerin danışmanlık faaliyetlerine dahil edilmesi
 • Sanayi-Sanayi İş birliği (Bölge içi ve bölge dışı) kapsamında İTÜ ARI Teknokent firmalarımızın ortaklı yeni projelerinin adımlarını başlatmak
 • OSB, Üniversite ve Ar-Ge Merkezlerine ziyaretlerin düzenlenmesi
 • Üniversitelerin ve Ar-Ge merkezlerinin altyapılarının firmalarımıza sunulması

İrtibat:

E-posta: info@aritto.com.tr

Tel: +90 212 285 03 13

Kümelenme Ofisi

Ar-Ge çalışmaları kapsamında yeni araştırma grupları oluşturmak ve dikey alanlar özelinde firma buluşmalarını organize ederek bölge içerisinde ve dışarında aktif olarak proje üretecek kümelenmeler kurmak için ilgili çalışmaları yürütmektedir.

Hizmet Detayları

 • İhtiyaç duyulan araştırma gruplarının daha uygun koşullarda organize edilmesine olanak sağlayarak firmalara yeni çalışma grupları oluşturma
 • Ölçek ekonomisinden faydalanılarak projelerin maliyetlerinin düşürülmesini hedeflemek
 • Çıktı kalitesi, verimlilik ve istihdamı arttırmak
 • Firmalarımızın yenilik ve teknolojilik gelişmeler arasındaki iletişimini güçlendirmek
 • Ar-Ge, pazarlama, finansal kaynaklara ulaşım gibi kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamak
 • Taklit edilmesi güç rekabet avantajı ile bölgesel kalkınmayı desteklemek
 • İTÜ ARI Teknokent’i yatırımcılar için ilgi merkezi haline getirmek
 • Yeni iş ve girişim sayısını arttırarak bölgemize firmalar kazandırmak

İrtibat:

E-posta: info@aritto.com.tr

Tel: +90 212 285 03 13